Tilsyn juni 2020

Vi har fået seks grønne smileyer - læs mere herunder.

Du kan hente dette forord som printvenlig pdf her og hele tilsynsrapporten her.

Det pædagogiske tilsyn foregik tirsdag den 23. juni 2020, hvor vi havde besøg af pædagogisk konsulent Henrik Schackinger Larsen. 

Henrik observerede vores praksis på stuerne og på legepladen. Efterfølgende havde ledelsen, tillidsrepræsentanten og bestyrelsesformanden tilsynsdialog med Henrik, der herefter udarbejdede den tilsynsrapport, I kan læse herunder.

Vi er glade for og stolte over, at Henrik kan se, at personalet har stærke faglige kompetencer og den rette indstilling til omsorg, læring og dannelse. Jeg gik rundt sammen med Henrik, da han observerede og er helt enig i hans vurdering!

Vi opnåede seks gange "vedligehold" altså seks grønne smileyer ud af seks mulige.

Vi fik ingen anbefalinger om ændret praksis tilsynsrapporten. Det er jo godt, men det betyder ikke, at vi ikke behøver at udvikle os - det skal vi altid.

I vores tilbagemelding til tilsynsrapporten, skal vi besvare nogle spørgsmål. Disse svar vil vi gerne dele med jer, da det er de områder vi har besluttet at udvikle i det kommende år. Lige nu er det ret kort, men I vil høre mere om punkterne i løbet af 2020 og første halvdel af 2021.

Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?
Vores udviklingspunkter for 2020 og 2021 vil være:

 • At blive bedre til at anvende data i målsætning og evaluering.
 • At udvikle forældrepartnerskaberne bl.a. i forhold til vores forældresamtaler.
 • At genindrette vores stuer. Coronakrisen har nedbrudt vores velindrettede stuer, det skal vi have på plads igen, når situationen tillader det.
 • At udvikle personalets aktiviteter med børnene på legepladsen, så legepladsen udnyttes som læring og udvikling inden for alle læreplanstemaer.
 • At indrette legepladsen, så aktiviteter mellem personale og børn bliver nemme at tilgå.

Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?
Der var ingen konkrete anbefalinger.

Hvordan vil institutionen sikre, at en positiv udvikling fastholdes?

 • Vi holder fast i, at et fagligt fokus er vigtigt for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring.
 • Vi vil fastholde stuemøder med lederens deltagelse for at sikre refleksion, udvikling og evaluering samt fastholde kvaliteten.
 • Vi vil i fællesskab sætte mål for vores udviklingspunkter, benytte stuemøderne til at formulere mål for de enkelte grupper, beslutte, hvordan vi gør i praksis, og evaluere.
 • Lederen vil stadig benytte observationer som grundlag for udvikling, målsætning og evaluering.
 • Det er vores håb, at vi får ansat to pædagoger mere, så vi på hver stue kan fastholde tre pædagoger plus en studerende eller medhjælper.
 • Vi fortsætter det gode samarbejde med det tværfaglige team og støttepædagogen.

Rapport fra pædagogisk tilsyn
i Børnehuset Gemmet 23. juni 2020

 

Sociale relationer - barn/voksenkontakten 

Vedligehold indsats

Begrundelse
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Gemmets pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af praksis inden for pejlemærket.

Det observeres, at det pædagogiske personale meget konsekvent er imødekommende og lydhør overfor alle børn. Det observeres at personalet taler med børnene om deres oplevelser og ideer, fx ved ankomst og modtagelse ved institutionens hovedindgang. Samværet med børnene gennem hele den observerede formiddag bærer præg af, at medarbejderne interesserer sig for børnene, medarbejderne stiller sig til rådighed, og tilbyder deres hjælp når børn er usikre, bange eller kede af det.

Dette viser sig også ved at personalets sprog og handlinger er tilpasset barnets udtryk, og at personalets handlinger overfor barnet er tilpasset barnets stemning, Personalet undersøger om de har forstået barnets perspektiv. Det observeres også tydeligt, at personalets engagement og opmærksomhed er rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne, dette viser sig gennem de observerede forløb hvor personaledialog kun er rettet mod små justeringer eller relevante informationer i og af den fælles praksis. Det pædagogiske arbejde observeres som velorganiseret og velforberedt, så den eller de pædagoger der er sammen med børnene, er dette fuldt ud!

Der observeres en positiv og rar stemning i Gemmet, hvor smil og øjenkontakt mellem alle børn og voksne er reglen, det er tydeligt at medarbejderne kan lide samværet med børnene således observeres det at børn understøttes tydeligt, både sprogligt og med fysiske guidninger. Det observeres, at børnene har positive forventninger til de voksne, og det observeres at de voksne honorerer børnene. Det observeres at de voksne har opmærksomhed på børnenes behov for fysisk kontakt og berøring. Dette kommer til udtryk i observationen ved at voksne selv er opsøgende ift. at give børnene et kram, røre ved barnet når der siges hej når den voksne er i kontakt med barnet.

Børn og voksne er fordelt tilpas i små grupper, så at strukturen og voksenorganiseringen på denne måde understøtter muligheden for positiv voksenkontakt, bl.a. gennem følelsesmæssig afstemning med det enkelte barn.

Det vurderes, at Gemmet arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.

Inklusion og fællesskab

Vedligehold indsats

Begrundelse
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Gemmets pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af praksis inden for pejlemærket.

Der er generelt adgang til forskellige legemuligheder som rollelege, regellege, konstruktionslege og fysisk udfordrende lege i hele institutionen ude som inde i den udstrækning som de sundhedsfaglige anbefalinger giver mulighed for dette.

I observationerne ses det tydeligt, at det pædagogiske personale konstant er opmærksomme på eller er opsøgende på at få de børn der er alene, er passive eller går formålsløst rundt, involveret i leg og fællesskab med andre børn.

Der er en stærk og tydelig balance mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter, det ses også at børnene har rigtig fine muligheder for lange uforstyrrede legeforløb som medarbejderne har fokus på at understøtte, dette er tydeligt om morgenen hvor "Corona"-modtageproceduren ikke giver forældrene adgang til stuerne.

Det ses tydeligt i observationerne, at børneperspektivet er i spil, at de pædagogiske handlinger og det pædagogiske personale understøtter og inddrager børnene i at løse konflikter hvis de ikke selv kan.

Samværet børn – børn bærer præg af, at børnene er med i børnefællesskaber med positive barn-barn relationer. Der observeres ikke ekskluderende processer mellem børn og der observeres en rolig kommunikation og interaktion mellem voksne og børn.

Det observeres at institutionens organisering tilgodeser konstruktive børnefællesskaber og samtidigt lever op til de sundhedsfaglige anbefalinger.

I forbindelse med de særlige pædagogiske udfordringer arbejdes der tæt sammen med den tværfaglige support om hvorledes de udfordringer der opleves i det pædagogiske miljø kan forandres og forbedres gennem handlingsplaner på enkelte børn og indsatser i læringsmiljøet.

Der arbejdes med en god fordeling af børn, som giver medarbejderne mulighed for at styrke alle børns deltagelse og samtidig styrke mulighederne for nære relationer børn-voksne imellem og ligeledes børnene imellem.

I den faglige dialog pointerer personalet, at der er arbejdet meget med mål som: at sikre at de stille børn deltager i fællesskaber, at der arbejdes med børnenes forståelse af venskaber, og hvad de kan gøre for at få gode venskaber, og at institutionen arbejder med brug af TOPI/trivselsmålinger i analogt format samt brug af det tværfaglige team. Data og vejledning bruges systematisk til tilrettelæggelse af læringsmiljøet for børnene.

Det vurderes, at Gemmet arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.Sprogindsatsen

Vedligehold indsats

Begrundelse
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Gemmets pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog.

Der observeres blandt medarbejderne meget tydelige og fælles tilgange til den sprogunderstøttende og sprogudviklende praksis med børnene. Det observeres at de voksne meget tydeligt anvender de 10 sprogunderstøttende strategier, der er fokus på at strække børnenes sprog ved at udvide samtalen med det enkelte barn spørge ind til de emner der optager børnene i samtalen.

Det er en generel observation, at der arbejdes meget med at sætte ord på børnenes oplevelser og følelser, og at der arbejdes med at have fokus på, at alle voksne er nysgerrige på børnenes oplevelser, tanker, intentioner og ønsker. Det observeres tydeligt hvordan medarbejderne gennem deres kommunikation, åbner eller lukker for børnenes dialog med hinanden og med voksne og dermed skaber fundament for børnenes sproglige udvikling. Der er gode betingelser for kommunikation på baggrund af den gode fordeling af voksne og børn. De mindre børnegrupper giver et mindre støjende miljø, hvor det er muligt for alle at følge med i deres aktiviteter.

I forbindelse med fx mikroovergangene, som fra aktiviteter til frokost, bruges rim, remser og sanglege til at lede samling og overgange, børnene leger læringen. Der observeres i to situationer hvorledes denne praksis med at bruge sanglegen som medie til at dele viden mellem børnene og få opmærksomhed på hinanden gennem børnenes fortællinger skaber ro og glæde blandt børnene. Der er høj inddragelse af børn og børnenes fortællelyst er stor.

I den faglige dialog gøres der rede for hvorledes forældrene inddrages i de handlingsplaner der udarbejdes for børn der scorer under 15 i sprogtest. Der arbejdes med at forældrene understøtter de sprogligt udfordrede børn i hjemmet således at institutionens sprogindsats ikke kommer til at stå alene.

Som det øvrige pædagogiske arbejde evalueres sprogarbejdet og effekten af dette løbende, lederen sikrer, at dette sker.

Det vurderes, at Gemmet arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.Forældresamarbejde

Vedligehold indsats

Begrundelse
Der er ikke foretaget observationer inden for nærværende pejlemærke. Nedenfor er angivet de vigtigste opmærksomheder fra tilsynsdialogen.

Gemmet fortæller, at de afholder forældresamtaler i faste kadencer. Der følger en fast dagsorden med til samtalerne, hvor forældreperspektivet har rigtig megen plads dette for at gøre forældrenes perspektiv er vigtigt i samtalen.

Gemmet fortæller desuden, at personalet indgår i tæt løbende dialog med forældrene, hvis et barn ikke trives, og at de udarbejder handleplaner og følger op på disse. Lederen fortæller, at der er nogle forældre, som de taler mere med end andre, og at det altid er pædagogiske overvejelser, der afgør hvor megen tid personalet bruger på dette. Ligeså hvis en forælder har en god kontakt til en pædagog, så gives der plads til denne relation. Der overleveres altid vigtige oplysninger om barnets trivsel til kolleger ved overgange.

Det fortælles under den faglige dialog, at der arbejdes med fælles faglige oplæg på forældremøder. På disse møder stueopdeles forældrene, så de sammen med personalet kan have mere lokale drøftelser af, hvorledes man kan arbejde med tematikkerne fra oplæg på stuer og i hjem. Det fortælles også, at forældrene er meget positive for inddragelsen i samarbejdet med det tværfaglige team, når der er behov for dette.

Det fortælles også, at der bliver hilst på alle forældre, når de afleverer og henter deres børn. Da denne aflevering foregår ved hovedindgangen, har det været vigtigt at udarbejde en kommunikationsplan for de medarbejdere der modtager børnene. Denne nye procedure virker godt for børnene, børnene går ind i deres institution og er ikke blevet afleveret i denne, der er meget mindre gråd om morgenen i institutionen. Børnene er blevet meget bedre til at tage afsked med deres forældre, der observeres mere trygge børn og forældrene har langsomt lært at denne afleverings form er gavnlig.

Det vurderes, at Gemmet arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.

Sammenhæng og overgange

Vedligehold indsats

Begrundelse
Der er ikke foretaget observationer inden for nærværende pejlemærke. Nedenfor er angivet de vigtigste opmærksomheder fra den faglige dialog.

Institutionen fortæller, at man arbejder systematisk med en fælles tilgang til børn, der begynder i institutionen. Der er fokus på, at børn og forældre skal opleve en tryg overgang fra hjem til institution. Dette sikres bl.a. ved at der tages udgangspunkt i den enkelte families behov ift. indkøring - f.eks. ved at følge barnets rytme til det er kørt ind i institutionen. Institutionen arbejder ind imellem sammen med familiens sundhedsplejerske i overgangen fra hjem til institution. Det opleves som værdifuldt for at barn og forældre hurtigt kan falde til i institutionen.

Ift. dagligdagens overgange fortæller institutionen, at man er opmærksom på at organisere og strukturere disse, så man kan holde fast i det gode relationsarbejde, som foregår i f.eks. de mindre grupper og i de mere strukturerede dele af dagen. Ligeledes forsøger man at være ekstra opmærksom på, om der er nogle børn, der skal have særlige beskeder ved overgange. Det ses i observationen at medarbejderne arbejder bevidst med disse mikroovergange for at styrke fællesskabet i børnegruppen.

Når barnet stopper i institutionen, får hvert barn en mappe med fra Gemmet med forskellige ting og billeder fra deres tid i institutionen. Institutionen oplyste, at de deltager i stærkt samarbejde ved Utterslev skole. De har bl.a. udarbejdet aftaler for, hvad barnet gerne skal kunne ved skolestart. Dette bruger de til planlægningen af arbejde med de største børn i onsdagsgrupperne.

Institutionen deltager i de forskellige møder og arrangementer ifølge samarbejdsaftalen for stærkt samarbejde og udarbejder digital vidensoverdragelse i KBH barn og der er et tæt samarbejde med forældre om den kommende skoleovergang. Gemmet får positiv feedback på arbejdet med at gøre børnene socialt parate til skolen, det opleves bl.a. at børnene er gode til at passe på hinanden. Desuden vidensoverdrages der til de skoler, der er behov for, ligesom der samarbejdes efter behov.

Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke sammenhænge og overgange, især i forhold til de interne overgange i løbet af dagen i institutionen.

Det vurderes, at Gemmet arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Vedligehold indsats

Begrundelse
Der er ikke foretaget observationer inden for nærværende pejlemærke. Nedenfor er angivet de vigtigste opmærksomheder fra den faglige dialog.

Institutionen har igennem arbejdet med at udfærdige den pædagogiske læreplan fået et styrket fokus på hvor vigtig den faste systematik er for udviklingen af det pædagogiske arbejde. Således leder en kontinuitet i udviklingen af refleksion over pædagogens egen praksis samt udviklingen af andre pædagogiske indsatser bl.a. på p-møder og faste arbejdsgrupper. Alt udviklings/refleksions arbejde er lagt i fast årshjul. Forældrebestyrelsen er inddraget i det løbende udviklingsarbejde.

Lederens insisteren på at dykke ned i pædagogernes praksis gennem systematiske observationer og refleksion har udviklet institutionen siden sidste tilsyn.

Institutionen arbejder med TOPI og bruger fast model til at udarbejde handleplaner på de børn, der vækker bekymring, dette ofte i samarbejde med forvaltningens supportteam. Institutionen bruger de tværfaglige samarbejdsmøder, og det opleves meget positivt, at forældrene kan inddrages i dette arbejde.

Ledelse og personale er siden sidste tilsyn blevet optaget af hvorledes den data der er genereret om fx børns sprog-trivsel og bevægelse, ligesom man har brugt tilsynsdata, kan bruges til at udvikle institutionens praksis. I denne forbindelse er der også kommet fokus på hvorledes man kan udvikle en relevant evaluering af det pædagogiske arbejde i institutionen.

Det vurderes, at Gemmet arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning.

Evt. drøftelse af den pædagogiske læreplan

Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan udover drøftelserne under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her.

Opfølgning

Hvilket tilsyn forventes gennemført næste år?
Light tilsyn

Afslut faglig dialog
Ja

Afslutningstidspunkt:
02-07-2020

Afsluttet af:
Henrik Schackinger Larsen

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Gitte Schaumburg-Jensen

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.