Årsplan 2022


Evaluering 2021, Årsplan 2022

Hent evaluering og årsplan som pdf her.

Evaluering af 2021

I starten af 2021 besluttede vi, at langt de fleste af vores timer til social normering skulle fordeles ud til stuerne, så vi sammen med generelt lidt bedre normering og inddragelse af legepladspædagoger, er fire voksne på stuen om formiddagen, og at vi nogle eftermiddage er tre voksne på stuen. Denne beslutning har vi været meget glade for.

Social normering

Vores beslutning betød også, at opgaverne, der følger med at få midler til social normering, blev lagt 100 procent på stuernes personale. Der har været tre primære mål:

 • At udnytte hverdagen til sprogstimulering.
 • At blive dygtigere og mere fokuseret på sproglig stimulering for de nul- til toårige.
 • At støtte hjemmelæringsmiljøet hos de familier, der har sprogligt udfordrede børn.


I foråret lavede kommunens sprogvejleder Malene oplæg for os om tematiseret sprogarbejde, og hvordan dette kan støtte både vores sprogstimulering og hjemmelæringsmiljøerne, fordi børnene begge steder, og evt. på to sprog, bruger de samme ord og vendinger mange gange, hvilket er vigtigt for sprogtilegnelsen.

Sprogstimulering

På vores pædagogiske dag i november havde vi besøg af sprogpædagogisk konsulent Maiken fra Huset Pia Thomsen. Vi arbejdede med sprogtrappen, sprogstimulering i leg, hvordan man skal være forbil­leder, så børnene kan ”tage sproget” fra os, og hvordan vi via leg giver alle børn et rigere sprog.

Vi havde planlagt et forældremøde 9. december 2021. Mødet skulle være for særligt udvalgte forældre, og sprogvejleder Marlene Meyer skulle holde oplæg om, hvordan forældre kan bidrage til at styrke deres barns sprog.

Alle stuer har haft øget fokus på at forbedre alle børns sprog. Både de udfordrede, de små, og de der kan blive endnu mere nuancerede i deres sprog. Det har blandt andet været:

 • Stor opmærksomhed på tematiseret indsats og systematik i vores sproglige fokus.
 • At styrke samtalen, når børnene indgår i praktiske opgaver, så der er et fælles tredje.
 • Systematiske samtaler ved måltiderne, i garderoben, ved sandkassen osv. om stuens tema.
 • At arbejde med svære lyde via rim, remser, spil og gentagelse.
 • Rim, remser og dialogisk læsning for alle aldersgrupper, også de nul- til toårige.
 • Sangkuffert eller lignende til samling, så børnene kan vælge sange, og vi kan samtale om sangen og indholdet i sangen.
 • At italesætte handlinger og intentioner.
 • At arbejde i små grupper, eventuelt opdelt efter sprogligt funktionsniveau.

For at støtte hjemmelæringsmiljøerne har vi afholdt forældresamtaler, hvor vi har set filmen Tal sproget frem. Nogle stuer har haft flere samtaler med den enkelte familie, andre en enkelt samtale, og andre har endnu ikke nået det.

Vores erfaring er, at der går meget tid med at se filmen sammen, så i løbet af året begyndte vi at bede forældrene om at se filmen inden samtalen.

Ved alle samtaler har vi talt om, hvordan man bedst muligt styrker børnenes sprog ved højtlæsning, i hverdagen, ved at tale om vores dokumentation og inspirationsmateriale og om vigtigheden af gentagelser. Både gennem samtale, fortælling og leg.

Voksnes deltagelse i leg og aktiviteter på legepladsen

Børn lærer gennem leg. Både deres egne lege og de lege og aktiviteter, hvor voksne deltager eller sæt­ter i gang. Den voksne deltager skal blandt andet bidrage med støtte til sociale relationer samt med at udvide legen og børnenes sproglige kompetencer. Børnene skal desuden støttes i turtagning og respons på hinandens sproglige initiativer.

Personalet besluttede i 2020, at vi skulle blive bedre til at bruge legepladsen som et læringsrum, hvor vi i højere grad deltager i børnenes leg eller sætter lege og aktiviteter i gang. Det har vi gjort i 2021 ved blandt andet:

 • At den voksne, der går ud med en gruppe børn, enten har planlagt en aktivitet/leg med gruppen eller har planlagt at følge børnenes leg og derigennem støtte og udvikle børnene.
 • At stille en masse kasser i vores skur. På hver kasse forklares en leg/aktivitet og dens mål, samt hvilke ting der skal bruges. Kasserne er flittigt brugt, og vi har også set dem være en hjælp for fx vikarer.
 • At en medarbejder hver dag mellem klokken 12 og 14 laver aktiviteter med en gruppe børn. Det er glædeligt, at det har inspireret øvrige personale, så der generelt er mere leg og aktivi­tet, som mellem klokken 12 og 14 er faciliteret af en medarbejder. Social normering og lidt bed­re generel normering i 2021 har gjort dette muligt.
 • At dokumentere formiddagens aktiviteter og lege på legepladsen for også at give denne del af vores arbejde værdi for forældrene. Det gik rigtig fint i foråret, men mindre godt efter sommer­ferien hvor vi også lagde vores fokus andre steder.
 • Når vi om fredagen har legepladsdag, vælger vi to ”blæksprutter”, så det øvrige personale kan fordybe sig i leg, relationer og aktiviteter uden afbrydelser.

Naturuger

Vi har i løbet af 2021 afholdt fire naturuger for de tre- til seksårige, som via leg, aktivitet, eksperimenter og oplevelser har lært om:

 • Vinteren og dyreliv, bl.a. med science forsøg med is-vand og kunstig sne.
 • Foråret – dyreliv og dyrespor
 • Sommer ”Den eventyrlige natur”
 • Efterår Temperatur og nedbør og bålmad.

Dokumentationen har dagligt været opslag ved og i indgangen samt to gange udstilling om fredagen.

Motorikuger

Vi har afholdt to motorikuger for de nul- til toårige, hvor stuerne har styrket børnenes kinæstetiske, taktile og vestibulære sanser gennem masser af sjove bevægelsesaktiviteter både inde og på legepladsen.

Det har samtidig givet os mulighed for at observere det enkelte barns udvikling, ugerne har været lærerige, udfordrende og sjove for os alle. De tre- til seksårige var imens på ture til legepladser i nærområdet.

Cafeer og forældrearrangementer

Vi har haft nogle, og planlagt endnu flere, men har desværre ikke haft mulighed for at gennemføre dem alle. Vores julehygge blev ændret til et flot Luciaoptog rundt om Gemmet, til glæde for børn, søskende, forældre og de ælder, der bor i Utterslevgård.

Onsdagsgrupper

Vores onsdagsgrupper er en meget vigtig del af vores aldersintegrerede institutions aktiviteter, og vi har gennemført grupperne, når det har været muligt.

Hen over sommeren havde vi hver dag aktiviteter i mindst en aldersopdelt gruppe, netop for at støtte og udvikle relationer på tværs af stuerne.

Ligeledes har vi om fredagen haft en legegruppe af treårige børn, vel at mærke når det har været tilladt at samles på tværs af stuerne.


Årsplan 2022


Fokus i 2022

I 2021 havde vi store ambitioner, og vi er godt i gang med alle elementer. Vi vil bruge 2022 til at fokuserer endnu skarpere, på de samme områder, så vores nye tiltag bliver implementeret som en del af vores praksis.

Desuden vil vi kæde vores almindelige fokus på udvikling af vores faglighed sammen med vores indsats vedr. sociale normeringer, som vi i 2021 havde succes med at lægge ud på stuerne.

Legepladsen
Den pædagog/pædagogmedhjælper, der går på legepladsen med en gruppe børn, skal enten indgå i børnenes leg, sætte en leg i gang eller sætte en aktivitet i gang. Det vil skabe mere læring på legepladsen, og vi får et ekstra rum til at udfylde vores faglighed.

Vi skal udnytte vores nye rum på græsset ved pergola og shelter til flere voksenfaciliterede aktiviteter. Legepladsudvalget skal lave nye/flere aktivitetskasser og opdatere de eksisterende, så det er nemt for alle at igangsætte lege og aktiviteter.

Aktiviteter og leg skal dokumenteres for forældrene.

Den sproglige og sociale indsats
Vi skal løbende lave skema til at understøtte sproglig udvikling i legen på legepladsen og på stuerne. Vi vil hente inspiration i Huset Pia Thomsens skema Deltag i leg og lær sprog. Det vil tematisere legene og sikre de gentagelser, der kræves for at styrke sproget og børnenes sociale kompetencer.

Samtidig vil den tematiserede leg styrke de sociale relationer, fordi alle kender grundrammen for legen og kan benytte erfaringer, fantasi og sprog til at udvide legen.

Sproget
Vi skal stadig sætte ord på ting og handlinger. Vi skal øve dialog med børnene, for at give dem en fornemmelse af hvordan man anvender sproget i hverdagen, og vi skal støtte børnene i at fortælle – både konkret og abstrakt.

Sprogtrappen
Vi skal dygtiggøre os i at anvende metoden Sprogtrappen, som Huset Pia Thomsen introducerede for os i november 2021. Metoden vil hjælpe os med at holde fokus på at udvikle sproget hos alle børn, også børn der er meget dygtige.

Motorik
Vi ved, at god motorik både styrker sproget og evnen til at indgå relevant i sociale relationer. Desuden lærer mange børn lettere sprog, hvis de samtidig bruger deres krop.

Derfor skal vi øge vores fokus på alle børns motorik og implementere motorik mere i vores hverdag. Fx skal vi være bevidste om at udnytte mellemrummene, fx når børnene venter, eller der er kort tid til frokost til motoriske aktiviteter.

Motorik skal sættes på ugeskemaet for alle børn – også de store. Vi skal inspireres af fx bevægelsesplakater, pejlemærker til skoler og motorikworkshops fra forvaltningen.

Hjemmelæringsmiljøer
Vi skylder en udvalgt gruppe forældre et møde med sprogvejleder Marlene Meyer, da vi måtte aflyse det planlagte møde i december 2021.

Vores tematiserede arbejde skal vi også bruge til at styrke forældre til børn med sproglige udfordringer. Forældrene skal støttes til at lære børnene sprog i hjemmet, og vi vil blandt andet lave materiale, som muliggør, at forældrene taler med deres børn om et emne, børnene kender fra Børnehuset Gemmet.

Vi skal stadig hver fjerde måned have samtaler med forældre til børn, der scorer under 15 i sprogtesten. På samtalerne rådgiver vi forældrene ved at fortælle, hvad vi gør, og hvordan de kan bruge det som en del af hjemmelæringsmiljøet.

Cafeer og julehygge
Stuerne arrangerer en eftermiddagscafe i uge 37, og 12. december afholdes luciacafe på stuerne.

Forældremøder

 • Et forældremøde i samarbejde med de øvrige institutioner i vores netværk Muffen.
 • Et møde for nye børns forældre
 • Forældremøde med valg til bestyrelsen, støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond og stuemøder afholdes i efteråret, formodentlig 26. oktober 2022.

Forældretræf på legepladsen
Vi vil gerne skabe rammerne for uformel snak og hygge mellem forældrene og mellem forældre og leder, bestyrelse og støtteforening.

Derfor arrangerer vi to træf på legepladsen, hvor vi serverer kaffe og te samt lægger op til en snak, der ikke specifikt handler om jeres eget barn. Den ene gang vil Merete og bestyrelsen være til stede, den anden gang Merete og Børnenes Aktivitetsfond. Vi vil lægge op til et overordnet emne for vores snak, fx med billeder eller en fagperson til stede.

Vi håber, I vil bidrage til hyggeligt og uformelt samvær. Børnene vil synes, det er fantastisk at dele deres hverdag med jer.

Gamle børns dag

De børn, der i foråret 2022 går ud af Børnehuset Gemmet, bliver i efteråret, sandsynligvis onsdag
5. oktober 2022, inviteret på besøg til en hyggelig eftermiddag på stuen og legepladsen.

Sommerfest
Vores sommerfest for børn og forældre afholdes fredag 10. juni 2022 fra kl. 16.15. Alle børn skal være afhentet til normal lukketid kl. 16.10, så personalet kan udføre andre opgaver i forbindelse med festen.

Traditioner omkring jul og eid
En dag i december går vi til julegudstjeneste i Brønshøj kirke. Når vi kommer hjem, spiser vi risengrød.

De ældste børn går luciaoptog rundt om Børnehuset gemmet til glæde for forældre m.fl., men også for de beboerne i Utterslevgård. I den forbindelse spiser vi æbleskiver på legepladsen.

Vi har julehygge for børnene alle mandag formiddage i december.

Vi holder eidfest 3. maj 2022 med det helt store kagebord for børn og forældre.

Kalender for 2022


Onsdagsgrupper

Alle onsdage - bortset fra onsdage i skoleferierne - er der onsdagsgrupper. Derfor er mødetiden disse dage senest kl. 9.15.

På dette tidspunkt skal børnene være afleveret, og forældrene skal have forladt børnehuset, så per­sonalet kan koncentrere sig om børnene. Børnene skal fordeles på otte grupper og hjælpes rundt til gruppelokalerne, så gruppeaktiviteterne stille og roligt kan begynde.

Læs mere om onsdagsgrupperne i vores virksomhedsplan.

Festligheder og møder

25. februar Intern fastelavnsfest for Børnehuset Gemmet.

26. februar Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond holder fastelavnsfest for hele familien.

??.             Forældremøde i netværket Muffen.

21. april      De børn, der skal i skole i 2022, spiller teater.

3. maj         Eidfest

10. juni       Sommerfest

5. oktober (?) Gamle Børns Dag

Uge 37        Forældrecafe på stuerne

26. oktober  Forældremøde, blandt andet med valg til bestyrelsen.

12. december Julehygge og luciaoptog fra kl. 15.30.

Uger med særlige aktiviteter for børnene.

Uge 4       Naturuge for alle. Mødetid senest kl. 9.15.

Uge 9       Særligt fokus på motoriske aktiviteter for nul- til toårige.

Uge 17     Afslutningsuge for kommende skolebørn. Vi håber, vi kan låne Brønshøj sognegård.

Uge 20     Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15.

Uge 34     Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15.

Uge 40     Særligt fokus på motoriske aktiviteter for nul- til toårige.

Uge 44     Naturuge for børn på eller over tre år. Mødetid senest kl. 9.15.

Lukkedage

27. maj                         Fredag efter Kristi Himmelfart

10. og 11. november      Pædagogiske dage

27. - 30. dec.                 Juleferie. Vi har dermed lukket fra og med 24. december 2022 og er tilbage igen mandag den 2. januar 2023.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.