Grundsten 1934

Det følgende er måske en tale, måske en artikel til en avis i forbindelse med grundstensnedlæggelsen til huset på Gemmet 10.

Til Grundstensnedlæggelsen 14/9-34

Brønshøj Sogns Menighedsraad
Sept. 1934

Ved Gavebrev af 29. Aug 1923 overdrog Bestyrelsen for Brønshøj Sogns Asyl til Brønshøj Menighedsraad ”hele den Asylet tilhørende Formue, bestaaende af:”

  1. Ejendommen Matr. Nr. 8g og 8i af Utterslev By.
  2. Obligationer, hvis Paalydende tilsammen udgjorde 16000 Kr.


- Paa Ejendommen hvilede en Pantegæld paa 2244,73 Kr.

Ved Overtagelsen af Ejendommen forpligtede Menighedsraadet sig til vedblivende at benytte den til Asylvirksomhed, men fik ”Det til tillige at benytte den til kirkelig Virksomhed, som kan foregaa jævnsides med Asylvirksomheden.”

Paa Menighedsraadets Vegne modtog Formanden, Pastor Carl Jespersen denne Gave. Grundlaget var lagt til den Børnehavevirksomhed, som i Fremtiden vil kunne udøves af Menighedsraadet, og med Tak for de rige Midler og de dermed forbundne gode Tanker vil Familien Lütken fra Bellahøj blive mindet i Børnehavens Historie.

Efter en Restauration aabnedes Brønshøj Sogns Menigheds Børnhehave den 1. februar 1924. Frk. Helga Gunnersen blev ansat som daglig leder.

1923 døde Apoteker Christensen, Brønshøj Apotek. I sit Testamente havde han tildelt Utterslev Asyl en Legatportion. Da Boet var opgjort i 1926 fik Menighedsraadet til Børnehaven udbetalt i Obligationer og Kontanter 21164,06 Kr. I økonomisk Henseende var Børnehavens fremtid dermed sikret.

Med Tiden voksede Bebyggelsen i Kvarteret, og Børnehaven, der kun maatte modtage indtil 35 Børn, viste sig at være for lille. I 1929 arbejdede Menighedsraadet energisk med Udvidelsesplaner, men de maatte opgive, idet Kommunen af byplansmæssige grunde ikke Kunde godkende dem. Nogle Maaneder senere indlededes Forhandlinger med Kommunene om et Mageskifte, men Aarene skulde gaa hen til 1934, før et positivt Resultat kunde foreligge.

Mellem Københavns Kommune og Menighedsraadet har nu et Mageskifte fundet Sted. Kommunen overtager Ejendommen Matr. Nr. 8g og 8i. Som Vederlag modtager Menighedsraadet Matr. Nr. 1110 Utterslev samt 16000 Kr. Den ny Grund overtog Menighedsraadet 1. Maj 1934. Til Bygningen, hvis Grundsten vi i Dag nedlægger, har Arkitekt C. A. Jensen udarbejdet Tegninger og Planer.

Christiansens bedste ønsker for fremtiden
Forarbejdet er gjort. Paa Papiret er Børnehaven bygget; i de kommende Uger rejser den sig paa Grunden. Maatte det i disse store og gode Omgivelser lykkes at skabe det Hjem, der kan fortsætte og videreføre Gerningen fra den gamle Børnehave; at lede og hjælpe de smaa fremad mod aandelig og legemlig Renhed og Sundhed.

For Brønshøj Sogns Menighedsraad

Christiansen (?)

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Gitte Schaumburg-Jensen

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.