Gavebrev 1923

Poul S. Larsen
Overretssagf.

Chr. F Brorson
Overretssagf.
København K


Gavebrev


Undertegnede Bestyrelse for Brønshøj sogns Asyl skænker og overdrager herved til Brønshøj Menighedsraad hele den Asylet tilhørende Formue, bestaaende af:

 1. Ejendommen Matr Nr. 8g og 8i af Utterslev By, Brønshøj Sogn, ”Brønshøj Sogns Asyl” kaldet, med alt til Asylet hørende Løsøre.
 2. Følgende Kreditforeningsobligationer:
  Kr. 3000 – 4 ½ % vest- og sønderjysk Kreditforenings Obligationer 6. Serie 1 Afd.
  ” 2000 – 5 % Østifternes Hypotekforening Obligation 2 Afd.
  ” 5000 – 4 ½ % Jyske Landskreditforening Obligation 7 Serie
  ” 6000 – 4 ½ % do              do                         do    7   ”
  dog saaledes at der oprettes et Legat, hvis Kapital bestaar af de førnævnte Obligationer, overensstemmende med Bestemmelserne nedenfor i § 4.

§ 1


Ejendommen Mtr. Nr. 8g og 8i skyldsat for Hartkorn henholdsvis 1 ¾ og ¾ tll. med derpaa hørende Bygninger med mur- og naglefast Tilbehør, samt alt til samme hørende Løsøre Asylvirksomheden vedrørende, overdrages Menighedsraadet, som den er og forefindes med den paa Ejendommen paahvilende Pantegæld til Østifternes Kreditforening, stor til Rest pr 11 Juni 1923, 2244 Kr. 73 Øre a 3 1/2 % p.a. og statutmæssig Forpligtelse i ”Forhold til oprindelig 3000 Kr. samt med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Asylet, i hvilken Henseende bemærkes:

1 Til Statskassen svares aarligt Jordbogsafgift og Rekognition ved Ejeskifte.

2 Paa den samlede Ejendom Mtr. N. 8 er læst Forening angaaende et Skel.

3 Skøde læst 22/11-1893 paalægger Matr. N. 8g Hegnspligt.
Den til Laanet hos Østifternes Kreditforening knyttede Andet: Foreningens Reserve- og Administrationsfond tilfalder ligeledes Menighedsraadet.

§ 2


Overtagelsen finder Sted d. 1. September d.A. og staar Ejendommen fra nævnte Dag at regne for Menighedsraadets Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes at dette: Ildebrandstilfælde oppebærer til anordningsmæssig Henvendelse Assurancesummen der i Henhold til Police N. 275 med Landbygningers almindelige Brandforsikring udgør Kr. 21000. Alle efter Overdragelsen forfaldne Renter, Skatter og Afgifter betales af Menighedsraadet.

§ 3


Menighedsraadet overtager Ejendommen med Forpligtelse til vedblivende at benytte den til Asylvirksomhed og med Ret til tillige at benytte den til kirkelig Virksomhed, som kan foregaa jævnsides med Asylvirksomheden.

Afhændelse og Pantsætning af den overdragne Ejendom kan kun ske ved Samtykke af Biskoppen over Københavns Stift, der ligeledes i Tilfælde af, at den ved indeværende Gavebrev stiftede Asylvirksomhed ikke længere drives af Brønshøj Menighedsraad eller at denne overtages af det offentlige, tager Bestemmelsen om, hvorledes de Menighedsraadet overdragne Midler skal anvendes som Hjælp for fattige Børn i det nuværende Brønshøj Sogn, idet Ejendommen da sælges og Provenuet tillægges Legatkapitalen.

Tvivlsspørgsmål denne § vedrørende afgøres af Biskoppen over Københavns Stift.

§ 4


Renter af den Kapital, der indgaar under Brønshøj Sogns Aysls Legat skal aarlig udbetales Menighedsraadet til Asylets Drift og maa ikke uden Samtykke af Biskoppen over Københavns Stift anvendes til andre Formaal.

Menighedsraadet er samtidig gjort bekendt med den for førnævnte Legat oprettede Fundats, paa hvilken vil være at søge Kgl. Konfirmation af, hvoraf en bekræftet Genpart vil være at udlevere Menighedsraadet som Bilag til ud???? Gavebrev.

Medundertegnede Sognepræst i Brønshøj, Formand for Brønshøj Menighedsraad, tiltræder herved paa Menighedsraadets Vegne foranstående Gavedisposition.

København d. 29. August 1923

Bestyrelsen for ”Brønshøj Sogns Asyl” 

(sign.) Vald. Hansløff             A. Lütken                        (ulæselig Navn)

Brønshøj Sognepræstembede
København 30. August 1923

(sign) Carl Jespersen
Sognepræst 


B???? læst som Adkomst for ”Brønshøj Menighedsraad” paa førnævnte Ejendom Matr. N. 8g og 8i af Utterslev By, Brønshøj Sogn.


København d. 22. Oktober 1923
For Vedkommende

(sign) Platten ?


Fra Statens Side vides intet at erindre mod dette Skødes Læsning ved Københavns Byret.

Det bemærkes, at Rekognitionen ved Besidderskiftet udgør for Matr. Nr. 8g 4 Øre og for Matr. N. 8i 2 Øre.

Ejendommen var den 29 August 1923 vurderet til Ejendomsskyld til Kr. 16000.

Kvartal???afgiften udgør 5 Kr. 61 Øre.

Direktoratet for Københavns Skattevæsen d. 24 Okt 1923

(sign) F Molde/Plenge


(Gebyr 25 Øre)

For modtagelsen af forannævnte Kvartal???afg Kr. 5,61 kvitteres


Direktoratet for København Skattevæsen

N                                                  (sign) ??? Torp
(sign) (Navn ulæselig)                     kasserer

 

Læst i Københavns Byret Mandag
d. 29 Oktober 1923 Protokolleret og Færdiexpederet

(sign) Ludvigsen ?
Dommer

Betalt Læsning             128 Kr 00 Øre

                  § 14              2 ”

                  § 21              2 ”

                                  132 Kr. 00 Øre

                                  (sign) Brorsen og Lassen

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Gitte Schaumburg-Jensen

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.